Stand 05/2018

Privacybeleid

Algemeen

Voor Hansgrohe België NV is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend (a) op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden of (b) met uw afzonderlijke toestemmingsverklaring. Onderstaand informeren wij u over onze wettelijke bevoegdheden, voor zover niet uitdrukkelijk op de noodzaak van een toestemmingsverklaring wordt gewezen.

Om het gebruik van onze website mogelijk te maken

Wanneer u het aanbod op onze webpagina’s bezoekt, verzamelen en bewaren wij tijdelijk de volgende gebruiksgegevens, om u het gebruik van de website mogelijk te maken: identificatiekenmerken (uw IP-adres en eventueel gebruikersnamen en wachtwoorden), gegevens over het begin, einde, de aard en omvang van uw gebruik, alsook gegevens over het door u gebruikte type browser en besturingssysteem. Het gaat hierbij om een procedure die technisch noodzakelijk is bij het bezoeken van webpagina’s op het internet. Hetzelfde geldt, als u de inhoud van onze Newsletters opent (onze Newsletters worden alleen als u dat wenst en met uw uitdrukkelijke toestemming verzonden).

Vrijwillig door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens

Als u ons via contactformulieren op onze webpagina’s, via e-mail of andere post vrijwillig persoonsgegevens bezorgt, zoals naam, titel, e-mail- of postadres, telefoonnummer, persoonlijke berichten enz., dan worden deze gegevens door ons opgeslagen en gebruikt om de betreffende, aangevraagde services te leveren (bijv. toezending van aangevraagde informatie, beantwoording van technische of andere vragen, reactie op uw feedback op de website).

Via een sollicitatieformulier op onze website kunt u solliciteren bij een bedrijf van het Hansgrohe-concern in uw land (bijv. voor een baan, afstudeeropdracht, opleiding). De persoonsgegevens (met inbegrip van bijlagen) die u door middel van het formulier ter beschikking stelt, sturen wij door naar het bedrijf dat de vacature heeft gepubliceerd in uw land. Dit gebeurt uitsluitend met het oog op de sollicitatieprocedure. Wij verwijderen uw persoonsgegevens onmiddellijk nadat wij deze hebben doorgestuurd. Het bedrijf dat de vacature heeft gepubliceerd, verwijdert deze gegevens ten laatste zes maanden na beëindiging van het sollicitatieproces. Dit geldt altijd op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting tot langere opslag bestaat.

Met behulp van de shopfinder kunt u via onze website een door u geselecteerde dealer verzoeken contact met u op te nemen. Wij controleren de door u ingevoerde gegevens niet, maar sturen uw aanvraag direct door naar de betreffende dealer, die dan de door u ingevoerde informatie, inclusief uw persoonsgegevens ontvangt. Na het doorsturen, verwijderen wij deze gegevens uit onze systemen, voor zover u niet wenst deel te nemen aan de beoordeling van de dealer en wij niet wettelijk verplicht zijn de gegevens langer op te slaan.

Wanneer u gebruik maakt van onze functie ‘Dealer aanbevelen’, zullen wij de e-mailadressen, gsm-nummers en namen die u voor afzender en ontvanger opgeeft, alsook het eventueel door u ingevoerde bericht opslaan om uw bericht te kunnen doorgeven. Na verzending van het bericht zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Wanneer u gebruik maakt van onze e-cardservice, zullen wij de e-mailadressen en namen die u voor de afzender en ontvanger opgeeft, alsook het door u ingevoerde bericht en uw IP-adres opslaan om uw bericht te kunnen doorgeven. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Een gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebeurt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend binnen de strenge grenzen van de wettelijke bevoegdheden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt via e-mail of telefoon geen contact met u opgenomen voor reclamedoeleinden. Op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden verwerken en gebruiken wij de volgende, vrijwillig door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is (1) voor reclame voor eigen aanbiedingen of (2) geven wij deze gegevens door aan andere bedrijven van het Hansgrohe-concern voor hun reclameactiviteiten: tot welke groep van personen u behoort (bijv. uw hoedanigheid van Handgrohe-klant of belangstellende), uw naam, titel, academische graad, beroeps-, branche- of bedrijfsnaam, adres (echter geen telefoon- of e-mailgegevens) en geboortejaar. Voor reclamedoeleinden voor eigen aanbiedingen worden, behalve deze gegevens, eventueel nog andere, rechtmatig door ons verkregen gegevens opgeslagen en gebruikt. Voor zover wij de bovengenoemde gegevens doorgeven aan andere bedrijven binnen ons concern voor hun reclamedoeleinden, zijn deze bedrijven wettelijk verplicht u ervan op de hoogte te stellen dat zij deze gegevens van ons hebben ontvangen (bijv. door een opmerking in hun reclamematerialen). In dit geval wordt door ons gedurende twee jaar informatie over de herkomst en ontvangers van de gegevens opgeslagen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Informatie over uw gebruiksgedrag

Omdat wij onze aanbiedingen en reclame optimaal op de behoeften van onze klanten willen afstemmen, hebben wij informatie nodig over het algemene gebruiksgedrag van de klanten. Daarom genereren wij uit de gebruiksgegevens die wij op toelaatbare wijze verzamelen om het gebruik van onze website mogelijk te maken, gebruiksprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen. D.w.z. dat wij alle informatie in de gebruiksgegevens die zou kunnen verwijzen naar uw persoon (zoals IP-adres, gebruikersnamen, wachtwoorden), vervangen door een abstract kenmerk. De gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan gegevens over uw persoon. Ze worden evenmin voor andere doeleinden gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het opstellen van gebruiksprofielen.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google') Google Analytics maakt gebruik van zg. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik samenhangende diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door de software van uw browser navenant in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Met betrekking tot de discussie over de inzet van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij er op wijzen dat deze website Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” gebruikt en daarom IP-adressen slechts ingekort worden verwerkt, om een directe terugkoppeling naar personen uit te sluiten.

Wij gebruiken Google Analytics om de gegevens uit Adwords en de Double-Click-Cookies te analyseren. Indien u dit niet wenst kunt u deze uitschakelen op de advertentiebeheer-pagina (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl). Verdere info over de gebruiksvoorwaarden en databescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/us.html en op http://www.google.com/intl/nl/policies/.

Toegang tot het geheugen van uw computer (gebruik van cookies)

Zonder uw voorafgaande toestemming gebruiken wij cookies uitsluitend om het gebruik van onze website mogelijk te maken. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten, bijv. om bezoekers die onze webpagina’s herhaaldelijk bezoeken, te identificeren. Ze worden op uw computer opgeslagen en daar door ons weer opgeroepen. Zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden tijdens deze processen door ons geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen; zo wordt uw IP-adres afgekort, zodat er geen link naar uw persoon kan worden gelegd. Bovendien verzamelen en bewaren wij alleen gegevens over de door u gekozen opties (bijv. taalversies, nationale pagina’s, b2b- of b2c-aanbiedingen), product-ID’s uit memo of downloadcenter, frequentie en duur van het paginabezoek, enz. U kunt te allen tijde via uw browserinstellingen beslissen dat u geen cookies wilt ontvangen, of de op uw computer opgeslagen gegevens verwijderen. Als wij cookies willen gebruiken voor de behoeftegerichte optimalisatie van ons aanbod en onze reclame, zullen wij vooraf uw toestemming vragen. 

Op gebruik gebaseerde online reclame

Door op gebruik gebaseerde online reclame (zgn. Remarketing/Targeting) kunnen wij u bij marketing activiteiten anoniem identificeren en toekennen aan een doelgroep, om op uw interesses afgestemde reclame te kunnen laten zien. Bij uw bezoek aan onze website wordt hiertoe een cookie opgeslagen op uw computer. Hierdoor registreren wij informatie over uw activiteiten op de door u bezochte websites (bijv. aangeklikte reclamebanners, subpagina´s, surfgedrag enz.). Op basis van deze gegevens creëren wij een gebruiksprofiel onder een pseudoniem. Dit gebruiksprofiel maakt het niet mogelijk om uw persoon en identiteit te achterhalen.

Al naargelang uw interesses wordt bij uw bezoek aan websites van andere providers een doelgerichte plaatsing van voor u interessante reclame mogelijk gemaakt. U kunt uw toestemming hiervoor natuurlijk op elk moment in uw browserinstellingen voor de toekomst herroepen door deactivering van cookies.

Externe dienstverleners

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens worden wij gedeeltelijk geholpen door geselecteerde dienstverleners, die zich in overeenstemming met hun opdracht tegenover ons streng aan de voorschriften houden en die wij voor de aanvang van hun dienstverlenende activiteit en daarna regelmatig controleren.

Gegevens verwijderen

Voor zover in dit privacybeleid niet anders is bepaald, verwijderen wij uw persoonsgegevens ten laatste drie maanden na het vervallen van het doel waarvoor ze werden opgeslagen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn tot langere opslag.

Gegevensminimalisering

We slaan persoonsgegevens op volgens de gegevensvernietigings- en gegevensminimaliseringsbeginselen, en zolang als nodig of wettelijk voorgeschreven (wettelijke opslagperiode). Als het doel van de verzamelde informatie niet langer van toepassing is of de opslagperiode verstrijkt, blokkeren of wissen wij de gegevens.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, wissing evenals recht van bezwaar

U hebt recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens en recht op correctie, blokkering of wissing van die gegevens.
Uitzonderingen: de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties of de gegevens die zijn onderworpen aan de wettelijke opslagverplichting.

Voor de toekomst kunt u te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens intrekken. Hiervoor stuurt u een e-mail naar privacy@hansgrohe.com.

Wij staan tot uw beschikking voor verdere vragen over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via het e-mailadres privacy@hansgrohe.com of via de contactgegevens in de wettelijke kennisgeving.

Om te allen tijde gegevens te kunnen blokkeren, moeten de gegevens ter controle in een lockbestand worden bewaard. Als er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook de wissing van de gegevens vragen. Anders blokkeren we de gegevens indien u dat wenst.

Wijzigingen aan onze gegevensbeschermingsverklaring

Opdat onze gegevensbeschermingsverklaring steeds aan de geldende wettelijke vereisten zou voldoen, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook als de gegevensbeschermingsverklaring moet worden aangepast als gevolg van nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld nieuwe dienstkenmerken. De volgende keer dat u dan onze website bezoekt, wordt de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring van kracht.

Uw rechten en contactpersoon

Naast bovengenoemde rechten hebt u te allen tijde het recht informatie te vragen over de over u opgeslagen gegevens en kunt u foutieve gegevens altijd laten corrigeren of verwijderen. Met uw bezwaren, vragen, verzoeken tot informatie of verwijdering, klachten enz. kunt u terecht bij:

Hansgrohe België NV
Bert Dewinter
Internationalelaan 55k
1070 Brussel

E-Mail
Steeds goed geadviseerd

Vind een verdeler in uw buurt