Vrijwillige fabrieksgarantie

5 jaar garantie als onderdeel van onze bedrijfsfilosofie

Onze klanten altijd de hoogste kwaliteit bieden is een elementair bestanddeel van het ondernemingsbeleid van Hansgrohe. Daarom bieden we directe eindklanten (zoals hierna gedefinieerd) ongeacht de rechten die ze jegens hun verkoper toekomen, een vrijwillige fabrieksgarantie op onze producten. Voorwaarden en details over deze vrijwillige fabrieksgarantie vindt u in de onderstaande garantievoorwaarden.

Onze garantievoorwaarden

5 jaar fabrieksgarantie voor hansgrohe-producten

I. Algemeen 

Hansgrohe geeft directe eindklanten een fabrieksgarantie voor hansgrohe-producten. Deze vrijwillige fabrieksgarantie geldt naast de wettelijke rechten van de directe eindklant jegens de verkoper. Eventuele andere vorderingen van de directe eindklant jegens Hansgrohe (bijv. op grond van eventuele productaansprakelijkheid) blijven tevens onverlet (zie onder punt VII).

"Directe eindklant" is diegene die het hansgrohe-product als eerste consument direct van Hansgrohe of een Hansgrohe-verkooppartner (in het bijzonder sanitairbedrijf, dealer, bouwmarkt) heeft aangeschaft. "Consument" in de zin van deze fabrieksgarantie is iedere natuurlijke persoon die het hansgrohe-product voor privégebruik heeft aangeschaft en niet om het in het kader van commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten te gebruiken (bijv. om het door te verkopen of bij derden te installeren). 

Deze fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor de directe eindklant en is niet overdraagbaar. In het geval van doorverkoop van het hansgrohe-product door de directe eindklant gaat de garantie daarom niet over op de koper, ongeacht of de koper eveneens consument is.

II. Reikwijdte van de garantie, garantietermijn

Hansgrohe garandeert de directe eindklant dat het door hem aangeschafte hansgrohe-product geen materiaal-, productie- en constructiefouten heeft. Hierbij is de laatste stand van de wetenschap en techniek op het moment dat het product is gemaakt doorslaggevend. 

De garantie geldt voor alle hansgrohe-producten voor een periode van 5 jaar vanaf de datum waarop de directe eindklant het product kocht, met een maximumperiode van 6 jaar na de productiedatum. Uitzonderingen hierop zijn de hierna vermelde hansgrohe-producten, waarvoor een aparte termijn geldt:

Garantie-informatie lijst

Artikelnr. Produkt omschrijving Informatie over garantie
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox 5 jaar
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox 2 jaar (SodaBase)
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox 5 jaar
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox 2 jaar (SodaBase)
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox 5 jaar
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, uittrekbare uitloop, 1jet, sBox 2 jaar (SodaBase)
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 jaar
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 jaar (SodaBase)
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 jaar
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 jaar (SodaBase)
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 jaar
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 jaar (SodaBase)

 

De garantietermijn wordt niet verlengd op grond van het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van deze fabrieksgarantie, in het bijzonder niet bij reparatie of vervanging. De garantietermijn begint in deze gevallen ook niet opnieuw te lopen. Iets anders is ook niet van toepassing als deze garantievoorwaarden bij het vervangend product zijn bijgevoegd. Hierdoor wordt geen nieuwe garantie tot stand gebracht en wordt de garantietermijn niet opnieuw gestart.

Vorderingen voor vergoeding van gevolgschade of voor productaansprakelijkheid zijn alleen mogelijk in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Deze fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor directe eindklanten die het betreffende product in een land hebben aangeschaft waar Hansgrohe is vertegenwoordigd met een eigen verkoopmaatschappij of via een verkooppartner. 

III. Vorm en termijn van de vordering, verjaring

Voor vorderingen in het kader van deze garantie dient de directe eindklant een schriftelijke kennisgeving van het defect te sturen naar Hansgrohe of de Hansgrohe-verkooppartner waar hij het hansgrohe-product heeft aangeschaft. Deze kennisgeving van het defect moet binnen een vervaltermijn van twee maanden vanaf de datum waarop de directe eindklant het defect van het hansgrohe-product heeft opgemerkt of had moeten opmerken, en in elk geval vóór het verstrijken van de garantietermijn plaatsvinden. Het is aan de directe eindklant om aan te tonen dat de garantietermijn nog niet is verstreken; dit kan met name geschieden door overlegging van het aankoopbewijs voor het hansgrohe-product. 

De schriftelijke kennisgeving van het defect moet bevatten:

 • een gedetailleerde foutbeschrijving,
 • de naam en het adres van de directe eindklant en
 • een bewijs dat en wanneer de klant het hansgrohe-product als directe eindklant heeft aangeschaft, bijv. aankoopbewijs met aanschafdatum, handelsnaam van de Hansgrohe-verkooppartner alsook productaanduiding en/of Hansgrohe-artikelnummer.

De schriftelijke kennisgeving dient per e-mail naar service@hansgrohe.be te worden gestuurd of via het contactformulier op https://www.hansgrohe.be/nl/contact?topic=complaint. Na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het defect neemt Hansgrohe binnen 3 werkdagen contact op met de afzender. Vóór het verstrijken van deze termijn en tenzij anders aangegeven mag het product niet worden uitgebouwd. Iets anders is van toepassing indien aanzienlijke schade te verwachten is. 

Met het verstrijken van de garantietermijn verjaart de garantieclaim. Indien een vordering binnen de garantietermijn met inachtneming van bovenstaande vereisten wordt ingesteld maar de verschuldigde garantie nog niet is gehonoreerd door Hansgrohe, wordt de verjaring stopgezet totdat deze is gehonoreerd.

IV. Voorwaarden en uitsluitingen

Voorwaarden voor de gebruikmaking van deze garantie is dat de installatie van het betreffende hansgrohe-product vakkundig is uitgevoerd conform de Hansgrohe-montagehandleidingen en de erkende technische regels (bijv. door een gespecialiseerd bedrijf of een bevoegde speciaalzaak) en dat het betreffende hansgrohe-product conform de gebruiks- en montagehandleiding is gebruikt. Dit houdt onder andere, maar niet uitsluitend en afhankelijk van het product in dat toevoerwaterleidingen vóór de productinstallatie of na werkzaamheden vakkundig zijn doorgespoeld volgens de geldige normen, dat installaties overeenkomen met de bij het hansgrohe-product meegeleverde diagrammen en dat de werkdruk in het waterleidingwerk volgens de technische bepalingen is gecontroleerd. 

Indien Hansgrohe kan aantonen of als er een gegrond vermoeden bestaat dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, dan kan hij de garantie weigeren, tenzij de directe eindklant aantoont dat aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

Eventuele gebruiks- en montagehandleidingen alsook eventuele andere technische handleidingen zijn bij elk hansgrohe-product bijgevoegd en zijn beschikbaar op www.hansgrohe.be.

Deze fabrieksgarantie geeft geen rechten bij

 • commercieel gebruik of gebruik bij zelfstandige beroepsactiviteiten van het hansgrohe-product;
 • ontbrekende kennisgeving van het defect en voortijdige uitbouw van het defecte hansgrohe-product zonder voorafgaande beoordeling of instructie door Hansgrohe (zie punt III)
 • niet-inachtneming van de verstrekte of op www.hansgrohe.be beschikbare gebruiks- en montagehandleiding alsook eventuele veiligheidsmaatregelen;
 • onjuist onderhoud of onjuiste reparatie van het hansgrohe-product, in het bijzonder reparatie of onderhoud met gebruik van andere reserveonderdelen dan originele hansgrohe-reserveonderdelen;
 • onjuiste installatie of inbedrijfstelling;
 • gebruik van het hansgrohe-product dat niet overeenkomt met het bedoelde of aanbevolen gebruiksdoeleinde of op een andere manier onjuist of oneigenlijk is (met inbegrip van inbedrijfstelling met andere vloeistoffen dan puur drinkwater);
 • productwijzigingen, met name installatie, verwijdering of vervanging van afzonderlijke onderdelen of componenten van het hansgrohe-product of
 • hansgrohe-producten waarvan het fabricage-/serienummer of de fabricagedatum op het product is verwijderd, gewijzigd of onherkenbaar is gemaakt.

Deze fabrieksgarantie geldt niet voor 

 • productfouten die door transport, installatie of externe invloeden (stoten, schokken, vallen) zijn veroorzaakt;
 • door de verkoper, installateur of derde personen veroorzaakte productfouten of schade;
 • productfouten die door normale slijtage (bijv. krassen, schuren) of opzettelijke beschadiging zijn ontstaan (bij schade door nalatigheid wordt gedeeltelijke schuld aangerekend);
 • slijtageonderdelen, zoals afdichtingen, slangen;
 • verbruiksmateriaal, zoals batterijen, filters of perlators;
 • breuk van breekbare onderdelen, zoals glas, gloeilampen, spiegels;
 • geringe afwijkingen van het hansgrohe-product ten opzichte van de beoogde toestand die geen invloed op de gebruikswaarde van het hansgrohe-product hebben;
 • binnenspoelend vuil, waterslag, met name warmwaterslag, schade door kalkaanslag, ijs of andere omgevingsinvloeden (bijv. vochtigheid, warmte), gebruiks- of bedieningsfouten, agressieve invloeden van buitenaf, chemicaliën, reinigingsmiddel, over-/onderdruk of over-/onderspanning op de leiding;
 • schade door overmacht of natuurrampen, vooral, maar niet beperkt tot overstromingen, blikseminslag, brand of vorst of schommelingen in de stroomvoorziening.
 • gevolgschade door gebreken alsook
 • model- of expositieproducten, 2e- keusproducten en dergelijke

V. Geleverde diensten in geval van garantie

In geval van garantie conform alinea I-IV verleent Hansgrohe de fabrieksgarantie doordat hij naar eigen goeddunken en overeenkomstig de volgende regelingen het betreffende hansgrohe-product 1) repareert of daarvoor noodzakelijke reserveonderdelen levert, 2) een vervanging plant of 3) het aankoopbedrag terugbetaalt aan de directe eindklant.

 1. Reparatie
  De standaardprocedure is dat de directe eindklant het defecte hansgrohe-product met voorafgaande toestemming van Hansgrohe door een professional ter plaatse laat repareren. In dit geval dekt de fabrieksgarantie de gratis levering van de benodigde reserveonderdelen. Wanneer Hansgrohe via een schriftelijke toezegging besluit om de reparatie zelf uit te voeren, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor reserveonderdelen, installatie en eigen arbeidskosten evenals eventuele uitgaven voor transport of verzending van het hansgrohe-product voor rekening van Hansgrohe. De directe eindklant moet toegang tot het defecte hansgrohe-product verschaffen.
 2. Vervanging
  Bij vervanging zal het defecte hansgrohe-product gratis worden vervangen door een nieuw hansgrohe-product van dezelfde soort, dezelfde kwaliteit en hetzelfde type. Wanneer het hansgrohe-product in kwestie niet langer wordt geproduceerd op het moment van kennisgeving van het defect, heeft Hansgrohe het recht om een vergelijkbaar vervangend product te leveren. Transport of verzending naar en van Hansgrohe of de Hansgrohe-verkooppartner alsook elke maatregel in verband met het vervangen van het hansgrohe-product (met inbegrip van uitbouw en herinstallatie) mogen uitsluitend met voorafgaande toestemming van Hansgrohe worden uitgevoerd. Als Hansgrohe instemt met de geplande maatregel, draagt hij de kosten die bij uitvoering van de maatregel worden gemaakt. De directe eindklant is verplicht het nieuwe hansgrohe-product zelf bij de dichtstbijzijnde Hansgrohe-verkooppartner op te halen, tenzij anders overeengekomen. Het te vervangen hansgrohe-product wordt na de uitbouw eigendom van Hansgrohe.
 3. Vergoeding van het aankoopbedrag
  Wanneer Hansgrohe besluit de aankoopprijs terug te betalen en dit schriftelijk bevestigt, geeft de directe eindklant het defecte hansgrohe-product terug en zal Hansgrohe het aankoopbedrag terugbetalen. Nadat het aankoopbedrag is vergoed, wordt het defecte hansgrohe-product eigendom van Hansgrohe.

VI. Gevolgen bij onterechte garantieverzoeken

Indien de klant een fout als garantiegeval meldt waarbij echter niet aan de voorwaarden voor het verlenen van garantie conform deze fabrieksgarantie is voldaan, komen de door verzending of transport van het product ontstane kosten voor rekening van de directe eindklant. Daarnaast draagt de directe eindklant de kosten, met inbegrip van eventuele arbeidskosten, die bij Hansgrohe voor de eventuele uitbouw, het onderzoek of retourtransport van het product ontstaan.
Wanneer de directe eindklant is geïnformeerd over de garantie-uitsluiting en de geschatte reparatiekosten en de reparatie toch wil laten uitvoeren, zijn de kosten voor de reserveonderdelen en arbeidskosten voor zijn rekening.
Wanneer het hansgrohe-product niet reeds bij de levering het opgemerkte defect vertoonde, bepaalt Hansgrohe per geval of het defect met coulance wordt verholpen. De directe eindklant heeft in dit geval geen wettige aanspraak op het verhelpen van het defect.

VII. Verdere rechten

De directe eindklant komen onbeperkt de wettelijke rechten toe naast de rechten uit deze vrijwillige fabrieksgarantie. 
Deze fabrieksgarantie laat in het bijzonder de eventuele verdere wettelijke of contractuele rechten (in het bijzonder garantierechten) van de directe eindklant jegens de hansgrohe-verkooppartner waarvan hij het hansgrohe-product heeft aangeschaft, onverlet.
Ook de wettelijke rechten van de directe eindklant jegens Hansgrohe worden door de garantie noch beperkt noch vervangen. Dat betreft in het bijzonder dwingende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften conform de wet op productaansprakelijkheid of eventuele aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad van Hansgrohe.
Het voorbestaan van de rechten van de directe eindklant geldt onafhankelijk van het bestaan van een garantiegeval en van de gebruikneming van de garantie door de directe eindklant.

VIII. Contact

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH              
Auestraße 5-9               
D-77761 Schiltach                
Duitsland

info@hansgrohe.be

Steeds goed geadviseerd

Vind een verdeler in uw buurt