Vrijwillige fabriekswaarborg

Waarborg

Our guarantee conditions

Hansgrohe biedt 5 jaar waarborg op de onderdelen en 2 jaar op de werktijd en verplaatsing.

Hansgrohe-fabriekswaarborg

I. Algemene bepalingen

Hansgrohe biedt deze fabrikantengarantie aan klanten van Hansgrohe-producten, bovenop de wettelijke garantie waarop de klant recht heeft tegenover zijn verkoper. Ze is van toepassing niettegenstaande dwingende aansprakelijkheidsbepalingen van de wet, zoals bijvoorbeeld onder de Productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz), in geval van bedoelde en grove nalatigheid, inzake dodelijke verwondingen, of schade aan de gezondheid veroorzaakt door Hansgrohe of zijn afgevaardigde agenten.

Een "consument" in de zin van deze Fabrikantengarantie is elke natuurlijke persoon die de eigenaar van het product is dat hij niet kocht met de bedoeling om het door te verkopen of het in het kader van zijn/haar beroeps- of zelfstandige activiteit bij een derde te installeren. De "eerste klant" is de consument die als eerste het product van Hansgrohe kocht, een dealer of elke andere natuurlijke of juridische persoon die het product doorverkoopt of installeert in het kader van zijn/haar bedrijfsactiviteit of zelfstandige activiteit.

II. Omvang van de garantie

Van toepassing op Hansgrohe-producten die eerste klanten hebben gekocht vanaf 01.01.2010 (aankoopbewijs):

Hansgrohe garandeert de consumenten dat zijn producten gevrijwaard zijn van materiaal-, productie- en constructiefouten. Hiertoe is de stand van de wetenschap en techniek op het ogenblik van de productie de maatstaf. Het product moet de fout, die de schade veroorzaakte reeds hebben gehad op het moment van productie. Claims voor gevolgschade of van productaansprakelijkheid bestaan enkel volgens dwingende, wettelijke bepalingen.

a. Deze garantie geldt voor alle hansgrohe producten die niet onder b. vermeld zijn, voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop door de eerste klant, evenwel tot maximaal 6 jaar na de productiedatum. Wanneer prestaties in het kader van deze garantie worden geleverd, met name bij reparatie of vervanging, wordt de garantietermijn hier niet door verlengd. De garantietermijn begint in deze gevallen ook niet opnieuw te lopen.

b. Geldig voor de hansgrohe producten iBox Hub (art.nr. 25020190), RainButton (art.nr. 25010000 - 25019000 en 25010700 - 25019700) en Pontos Scout (art.nr. 15887000) die de eerste klant na 01.01.2020 (aankoopbewijs) heeft gekocht. Op producten die onder II.b vallen of vermeld zijn, geeft hansgrohe de eerste klant garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de eerste klant, evenwel tot maximaal 3 jaar na de productiedatum.

Wanneer prestaties in het kader van deze garantie worden geleverd, met name bij reparatie of vervanging, wordt de garantietermijn hier niet door verlengd. De garantietermijn begint in deze gevallen ook niet opnieuw te lopen.

III. Schriftelijke kennisgeving van defecten

De consument kan zijn rechten uit deze garantie geldend maken door schriftelijke kennisgeving van het defect binnen de garantieperiode aan Hansgrohe of de dealer van wie de eerste consument het product kocht. De consument dient het defect ook kenbaar te maken binnen de twee maanden nadat hij/zij het defect/de fout ontdekt heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te bewijzen dat de garantie nog niet verstreken is (bijvoorbeeld door het aankoopbewijs van de eerste klant voor te leggen). Hansgrohe heeft het recht om, zoals het geval kan zijn, het begin van de garantieperiode te bepalen overeenkomstig de productiedatum.

IV. Voordelen van de Fabrikantengarantie van Hansgrohe

Het staat Hansgrohe vrij om het defecte product te herstellen, te vervangen of de aankoopprijs aan de consument terug te betalen. In de praktijk zal de consument het defecte product door een deskundig vakman laten herstellen met voorafgaande toestemming van Hansgrohe. In dit geval zal de garantie de gratis levering van de vereiste onderdelen dekken. Als Hansgrohe schriftelijke beslist om de herstelling zelf uit te voeren, zal Hansgrohe de kosten voor onderdelen, installatie en eigen arbeidskosten dragen die als gevolg daarvan ontstaan, evenals onkosten voor transport of verzending van het product. De consument moet toegang tot het product verlenen.

Bij vervanging zal het oude product gratis worden vervangen door een nieuw product van dezelfde soort, dezelfde kwaliteit en hetzelfde type. Als het product in kwestie niet langer wordt geproduceerd op het moment van kennisgeving van het defect/de fout, heeft Hansgrohe het recht om een gelijkaardig product te leveren.

Het transport of de verzending naar en van Hansgrohe of naar en van de dealer, respectievelijk elke demontage en elke hermontage van het product, of elke andere bijzondere maatregelen kunnen enkel worden uitgevoerd met voorafgaande toestemming van Hansgrohe. Als Hansgrohe akkoord gaat met de voorgenomen maatregel, zal Hansgrohe de kosten dragen voor de uitvoering van de maatregel. De consument is ertoe verplicht het product zelf op te halen bij de dichtstbijzijnde Hansgrohe-dealer, tenzij het tegengestelde werd overeengekomen.

Als Hansgrohe beslist om de aankoopprijs terug te betalen en dit schriftelijk bevestigt, brengt de consument het product terug en zal Hansgrohe de aankoopprijs terugbetalen.

V. Voorwaarden en uitsluitingen

De voorwaarden voor de effectiviteit van deze garantie zijn de deskundige installatie en het onderhoud volgens de gebruiksvoorschriften en de algemeen erkende regels van de techniek (bv. door een meestervakman of een erkende specialist) en de naleving van de gebruiksvoorschriften en het gebruik van de Hansgrohe-producten volgens de technische handleidingen en onderhoudsvoorschriften van Hansgrohe.

Dit houdt onder andere, maar niet uitsluitend, in dat toevoerwaterleidingen deskundig en grondig moeten gespoeld worden volgens de geldige normen voor de montage/installatie van de producten of nadat ruwbouwactiviteiten werden uitgevoerd, dat installaties beantwoorden aan de bijgeleverde grafische voorstellingen en dat de werkdruk in het waterleidingnetwerk volgens de technische bepalingen gecontroleerd werd.

Montagehandleidingen en gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zijn ingesloten bij elk product en zijn ook beschikbaar op www.hansgrohe.be.

De garantie dekt geen:

 • slijtageonderdelen, zoals bv. dichtingen, o-ringen, door slijtage;
 • breekbare onderdelen, zoals bijvoorbeeld glas, gloeilampen, door breuk;
 • verbruiksgoederen, zoals bv. batterijen, filters of perlatoren, door verbruik;
 • kleine afwijkingen van de Hansgrohe-producten van de nominale toestand, die echter geen invloed hebben op de bruikbaarheid van het product;
 • inkomend vuil, waterslag, vooral warmwaterslag, kalkaanslag, gebruiks- en behandelingsfouten, schade door agressieve milieu-invloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen;
 • productdefecten veroorzaakt door de installatie, het transport en het proefdraaien van het gekochte product, alsook
 • schade, die door het defecte Hansgrohe product veroorzaakt is
 • showroomproducten, enz.

De garantie is niet van toepassing bij:

 • niet-conformiteit met de bijgeleverde montage-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften die ook beschikbaar zijn op www.hansgrohe.com;
 • installatie, onderhoud of herstelling door niet-professionele personen;
 • productschade veroorzaakt door de verkoper, de loodgieter of derde personen; 
 • schade door normale slijtage of opzettelijke schade - bij schade veroorzaakt door nalatigheid is met algemene instemming een mede-oorzakelijke nalatigheid toegestaan - ;
 • verkeerde installatie of inbedrijfstelling;
 • gebrek aan of verkeerd onderhoud;
 • producten die niet werden of worden gebruikt volgens de doelen waarvoor ze bestemd zijn;
 • schade door overmacht of natuurrampen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, bij overstromingen, brand of vorstschade.

VI. Niet-toepassing van de garantie

Als blijkt dat een productfout niet door deze garantie wordt gedekt, moet de consument zelf de kosten van verzending en transport van dit product dragen. Bovendien zal de consument de kosten dragen, inclusief arbeidskosten, die ontstaan bij het nazicht van het product, alsook de kosten voor de demontage en de hermontage van het product. Als de consument eist dat de herstelling wordt uitgevoerd nadat hij/zij werd geïnformeerd over de niet-toepassing van de garantie en over de verwachte kosten voor de herstelling, moet hij/zij ook de kosten voor de onderdelen en de arbeidskosten dragen. Als het product het defect/de fout niet reeds had op het ogenblik van de levering, dan beslist Hansgrohe in elk individueel geval of een herstelling uit goodwill zal worden uitgevoerd. In dit geval kan de consument wettelijk geen aanspraak maken op voordelen van deze garantie.

VII. Wettelijke rechten

Los van de rechten onder deze garantie heeft de consument recht op wettelijke rechten. Deze rechten, die mogelijk voordeliger zijn voor de consument, worden niet beperkt door deze garantie. Bovendien blijven de rechten die de eerste klant en mogelijk de consument hebben tegenover de verkoper, van wie de eerste klant het product kocht, onaangetast door deze garantie.

VIII. Plaats van handeling, bevoegde rechter en toepasselijk recht

Deze garantie is onderhevig aan de Duitse wet, exclusief het Koopverdrag van de VN (CISG) van 11.04.1980. De plaats van uitvoering voor de verplichtingen onder deze garantie is Schiltach, Duitsland. Voor zover toegelaten zal het rechtsgebied Rottweil, Duitsland zijn.

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Germany

Steeds goed geadviseerd

Vind een verdeler in uw buurt